Vedtægter

AFDELINGSREGULATIV FOR FODBOLDAFDELINGEN UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN.

§ 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDELINGEN.

Foreningens hjemsted er VALBY IDRÆTSPARK, KØBENHAVNS KOMMUNE.

 

§ 2: FORENINGENS FORMÅL:

Det er fodboldafdelingens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke fodbold under de bedst mulige forhold. Således har fodboldafdelingen til formål at fremme fodboldsporten ved at være samlingssted for fodboldinteresserede og ved deltagelse i fodboldturneringer med hoved- vægten lagt på KBU-turneringen.

Det er afdelingens formål at skaffe medlemmerne i bedst mulig form således, at der kan konkurreres på lige vilkår med andre klubber.

Endvidere er det afdelingens formål at opnå de bedst mulige resultater for alle afdelingens hold, såvel i KBU-turneringen som i andre turneringer.

Afdelingens 1. hold prioriteres højest i alle henseender.

 

§ 3: MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER:

Fodboldafdelingen er en af flere idrætsafdelinger under POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. Endvidere er fodboldafdelingen medlem af KØBENHAVNS BOLDSPIL- UNION.

Fodboldafdelingen er underkastet love og bestemmelser for følgende organisationer: DANSK IDRÆTSFORBUND, DANSK POLITI IDRÆTSFORBUND, POLITIETS IDRÆTS- FORENING, KØBENHAVN, og KØBENHAVNS BOLDSPILUNION.

 

§ 4: OPTAGELSE AF MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages alle under Rigspolitichefen ansatte samt deres ægtefæller, samlevere og børn. Medlemskab for de under Rigspolitichefen ansatte kan fortsætte ud over pensionsalderen.

Medlemmer, der ikke er ansat under Rigspolitichefen, kan optages med afdelingens godkendelse. I tvivlstilfælde kan optagelsen forelægges forretningsudvalget.

For at kunne optages som medlem i fodboldafdelingen kræves det, at man er medlem af Politiets Idrætsforening, København, som ikke optager passive medlemmer.

Stk. 2: Indmeldelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af fodboldafdelingens egen indmeldelses- blanket.

 

§ 5: KONTINGENT:

Afdelingens særkontingent fastsættes for et år ad gangen på det ordinære medlemsmøde.

Hovedkontingentet (til Politiets Idrætsforening, København,) og særkontingentet for alle ansatte med lønkonto under Rigspolitichefen tilbageholdes månedsvis i lønnen gennem særlige konti i sprogforbundet.

Hovedkontingent og særkontingent for øvrige medlemmer opkræves via pengeinstitutternes betalingsservice og betales kvartalsvis forud.

Hovedkassereren i Politiets Idrætsforening, København, har ansvaret for afregning af særkon- tingent med afdelingskassereren.

 

§ 6: UDMELDELSE – EKSKLUSION.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til afdelingen med mindst 8 ugers varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til afdelingen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Fodboldafdelingen har ingen forpligtelser ved manglende udmeldelse.

Stk.2: Når et medlem, hvis hoved- eller særkontingent ikke tilbageholdes i lønnen, står i restance og trods skriftlig opfordring fra afdelingskassereren undlader at betale, slettes vedkommende af foreningen, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

Meddelelse om manglende betaling af kontingent kan indberettes til Danmarks Idrætsforbunds officielle organ, ligesom vedkommende underrettes skriftligt.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af afdelingen, før vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen.

Stk. 3: Medlemmer, der overtræder Politiets Idrætsforening, Københavns, love, specia- lafdelingernes regulativer og ordensbestemmelser, krænker foreningens anseelse eller udviser usportslig optræden, kan udelukkes eller idømmes karantæne for kortere eller længere tid.

Afgørelse herom træffes af PI’s bestyrelse efter indstilling fra forretningsudvalget eller et afdelingsudvalg.

Den udelukkede eller karantæneramte kan forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling eller en i samme anledning ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Udelukkelsen/karantænen kræver 2/3 stemme-majoritet.

Ved overtrædelse af dopingloven følges Danmarks Idrætsforbunds regler.

Der må aldrig foretages en udelukkelse eller gives karantæne, uden at den pågældende skriftligt har fået oplyst, at man påtænker dette og grunden hertil. Medlemmet skal til enhver tid have lejlighed til at udtale sig over for forretningsudvalget og bestyrelsen, og i givet fald på nævnte generalforsamling.

Enhver af generalforsamlingen truffet afgørelse kan påankes til Dansk Politi Idrætsforbunds voldgiftsudvalg.

Forslag eller begæring om genoptagelse skal behandles på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7: ORDINÆRT MEDLEMSMØDE:

Medlemsmødet er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

Det ordinære medlemsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med 3 ugers varsel og skal være meddelt i bladet PolitiIdræt måneden før medlemsmødet eller offentliggjort på afdelingens hjemmeside 3 uger fø r medlemsmødet og så vidt muligt ved opslag på træningsstedet.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse ved opslag på trænings- stedet.

Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8: DAGSORDEN:
Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før medlemsmødet.
  7. Valg.
  8. Eventuelt.

 

§ 9: MEDLEMSMØDETS LEDELSE M.V.:
Medlemsmødet vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Medlemsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 15 (vedtægts-ændringer) samt § 16 (afdelingens opløsning).

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt dette begæres af blot ét medlem.

Medlemsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Alle valg sker ved direkte valg til de enkelte poster.

 

§ 10: EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØDE:

Ekstraordinært medlemsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal medlemsmødet afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som indkaldelse til ordinært medlemsmøde, dog skal det ekstraordinære medlemsmøde ikke varsles i PI-nyt måneden før mødet.

 

§ 11: BESTYRELSE – VALG:

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter afdelingen i henhold til lovene.

Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, som skal være ansat under rigspolitichefen eller pensioneret polititjenestemand, næstformand, kasserer, sekretær, materielforvalter samt bestyrelsesmedlem/-medlemmer.
Dog kan Politiets Idrætsforening, Københavns, bestyrelse give tilladelse til, efter ansøgning fra afdelingsudvalget, at et civilt medlem konstitueres som afdelingsformand indtil førstkommende medlemsmøde.

Formanden, der vælges sammen med materielforvalteren og bestyrelsesmedlem/-medlemmer på lige år, kan ikke samtidig bestride kassererposten i sin afdeling, ligesom han ikke kan være formand for en anden afdeling..

Næstformanden, kassereren og sekretæren vælges på ulige år. Valgene gælder for 2 år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil det førstkommende medlemsmøde, hvor den ledige post besættes ved valg.

Kun medlemmer, der er til stede ved medlemsmødet, eller som ved forslagsstilleren har givet skriftligt tilsagn, er valgbare.

Stemmeret har kun medlemmer ved personligt fremmøde.

 

§ 12: KONSTITUERING – TEGNINGSRET:

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne bortfalder forslaget.

Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Afdelingen tegnes af formanden.

Bestyrelsen skal inden den 15. januar fremsende en skriftlig beretning for det foregående år til Politiets Idrætsforening, Københavns, kontor.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes afdelingen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

§ 13: REGNSKAB:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Afdelingens kasserer er pligtig til at føre et løbende kasseregnskab og fremsende kvartalsvis regnskab til Politiets Idrætsforening, Københavns, hovedkasserer.

Såfremt afdelingskassereren ikke på betryggende måde varetager sine forpligtelser, kan forretningsudvalget i Politiets Idrætsforening, København, anmode afdelingsformanden om at afsætte kassereren. I ganske særlige tilfælde kan forretningsudvalget selv afsætte kassereren.

Bestyrelsen skal senest den 15. januar fremsende regnskab for det foregående års samlede indtægter, udgifter og aktiver til Politiets Idrætsforening, Københavns, hovedkasserer.

Bestyrelsen skal senest den 1. december til Politiets Idrætsforening, Københavns, hovedkasserer fremsende et budget over afdelingens forventede indtægter og udgifter i det kommende år, som vil blive gennemgået af hovedkassereren sammen med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer med henblik på godkendelse.

Driftsregnskab og status forelægges det ordinære medlemsmøde til godkendelse.

 

§ 14: REVISION:

Politiets Idrætsforening, København, vælger ved den årlige generalforsamling 2 regnskabskontrollanter samt 1 suppleant. Regnskabskontrollanterne gennemgår idrætsforeningens samlede regnskab og herunder fodboldafdelingens driftsregnskab.

Hver af regnskabskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 2: På afdelingens ordinære medlemsmøde vælges der efter samme regler, som gælder for valg til bestyrelsen (§ 11, stk. 2), 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant.

Den ene regnskabskontrollant og suppleanten afgår de lige år, medens den anden regnskabskontrollant afgår de ulige år.

Regnskabskontrollanterne gennemgår afdelingens regnskab ved regnskabsårets afslutning. Regnskabskontrollanterne kan når som helst afholde kasseeftersyn.

 

§ 15: VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Forandringer af vedtægterne kan ske på ethvert medlemsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer kan dog først træde i kraft efter godkendelse af forretningsudvalget i Politiets Idrætsforening, København, jf. denne forenings love (§ 16.11).

 

§ 16: AFDELINGENS OPLØSNING:

Afdelingens opløsning kan kun ske på et i samme anledning indkaldt ekstraordinært medlems- møde. For opløsning kræves 3⁄4 stemmemajoritet.

Ved nedlæggelse af afdelingen, overføres afdelingens formue og øvrige ejendele til Politiets Idrætsforening, København.


 

De seneste ændringer i regulativet er foretaget ved det ordinære medlemsmøde den 5. marts 1996, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i §§ 9, 13 og 16, ved det ordinære medlemsmøde den 10. marts 1998, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i §§ 4, 5 og 11, ved det ordinære medlemsmøde den 7. marts 2000, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i §§ 14 og 15,ved det ordinære medlemsmøde den 16. marts 2004, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 og 1 og ved det ordinære medlemsmøde d. 29. janaur 2011, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer af §§ 7..

2011/kkj.