Personlig information
Kontaktinformation
For ansatte hos Politiet

Det er ikke et krav at have ansættelsesforhold hos Politiet

Ansat eller studerende hos Politiet
SU ansat i Politiet
Information

Uddrag af love for PI-København

3. Medlemsskab

3.1 Som medlemmer kan optages alle under rigspolitichefen ansatte samt deres ægtefæller, samlevere og børn.

3.2 Medlemskab for de under § 3.1 nævnte kan fortsætte ud over pensionsalderen.

3.3 Medlemmer, der ikke henhører under § 3.1, kan optages med den enkelte afdelings godkendelse. I tvivlstilfælde kan optagelsen forelægges forretningsudvalget.

6. Ind- og udmeldelser

6.1 Indmeldelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af foreningens indmeldelsesblanket.

6.2 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor. Ved udmeldelse skal eventuelt medlemskort tilbageleveres.

6.3 Alle medlemmer kan ved henvendelse på foreningens kontor få udleveret et medlemskort.

7. Kontingent

7.1 Foreningens hovedkontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

7.2 En afdeling kan opkræve særkontingent udover foreningens hovedkontingent. Kun personer, der er medlem af foreningen, kan afkræves særkontingent.

7.3 Hovedkontingent og særkontingent for alle ansatte med lønkonto under rigspolitichefen tilbageholdes månedsvis i lønnen gennem særlige konti i sprogforbundet.

7.4 Med hensyn til hovedkontingent meddeler foreningens kontor hver den 20. i en måned alle ind- og udmeldelser til sprogforbundet, og man må påregne 2 måneder, inden det registreres på lønsedlen.

7.5. Hovedkontingent og særkontingent for øvrige medlemmer opkræves via pengeinstitutternes betalingsservice og betales kvartalsvis forud.

7.7.1 Politiskoleelever kan blive optaget som medlem af PI – København og være kontingentfri, så længe de er under uddannelse og modtager SU. Dette vedrører kun hovedkontingentet jr. § 7.1.

Persondataforordning

Privatlivspolitik for Politiets Idrætsforening, København, hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan vi opbevarer dine data, kan ses på www.politiidraet.dk.